Sound protection
Ljudisolering

Världen blir allt bullrigare

Optimalt isolerad för mer bekvämlighet

Vi påverkas av buller hela dagen och ofta kan detta inte undvikas.

Dock kan buller reduceras med rätt isolering och livskvaliteten i livs- och jobbmiljöer kan förbättras avsevärt.

Våra mineralullsprodukter med fiberstruktur med öppna porer, tillhandahåller de ultimata förutsättningarna för bullerabsorption och bullerjustering och är därför utmärkt lämpade för omfattande ljudisolering.

 

Knauf Insulation Sound-teK Produkter

Ljudabsorberande effekter av mineralullpaneler

Tack vare strukturen med öppna fibrer har isoleringsmaterial i mineralull bra ljudabsorberande egenskaper. Ljudabsorption beskrivs genom materialets förmåga att reducera intensiteten hos inkommande ljud och att inte återge ljudet till omgivningen- det så kallade ljudabsorberande beteendet.

Den specifika och individuella tolkningen som baseras på materialets tjocklek, vikt och potentiella ytbehandling, kan vara väldigt invecklad för installatörer på grund av komplexiteten hos ljudtillämpningar.

Den ljudabsorberande effekten på material beskrivs av ljudabsorptionsvärdet; den så kallade ”praktiska ljudabsorptionsgraden” beskriver ett materials ljudabsorberande förmåga vid frekvenser med sex oktaver. Värdena är mellan 0,0 och 1,0 där 1,0 är den totala absorptionen av inkommande ljud i frekvensområdet. Värden större än 1,0 är inte möjliga.

Beslutskriteriet för ljudabsorptionsresultat hos isoleringsmaterial i mineralull är

  1. vikten
  2. ytbehandlingen: belagd eller icke-belagd
  3. isoleringstjockleken

Beläggningen behöver ha en ”öppen struktur”, som till exempel singelbelagt (VBS) eller dubbelbelagt glasfleece (VBD) eller glasvävd (WBS eller WBD). Den ”stängda strukturen”, som aluminiumfolie (ALU) kan inte absorbera ljudet, men återger det.

Egenskaper på akustiskt brus

Uppfattning om och påverkan av brus / Egenskaper hos ljud

Ljud beskrivs som mekaniska vibrationer och vågor. Utsträckningen av ljud i luften beskrivs som luftburet buller, och ljud i fasta material kallas strukturburet buller. Ljudöverföring är inte möjlig i ett vakuum.

Ljuduppfattning

Ogiltig ljuduppfattning

Den karakteristiska mätningen för uppfattningen av ljud genom hörseln är ljudtrycket såväl som frekvensen. Den fysiska enheten för ljudtryck är Pascal (Pa), och den för frekvens är Hertz (Hz). Detta innebär att 1 Hz = 1 våg i minuten.

Frekvensen bestämmer pitchen, volymtrycket.

Frekvensområdet mellan 16 och 16 000 Hz (typiskt område för en människas hörbarhet) delas logaritmiskt in i oktaver och tredjedelsoktaver.

Frekvensspektrumet vid oktav och tredjedels oktavband

Oktavband fm, oktav 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Tredjedels oktavband fm, tredjedelsoktav 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250

Kriteriumkurva A

A rating curve

Ljuduppfattningen är individuell och skiljer sig från en till en annan på frekvensen. Av den anledningen finns fyra olika definierade vägningskurvor baserade på frekvensvägningen av ljudhändelser. Den vanligaste kurvan för frekvensrelaterad vägning av ljudhändelser är den internationellt överenskomna vägningskurvan A. Nivåer som beräknas med den kurvan beskrivs med enheten dB.

Beräkning av A-ljudtrycksnivå

A sound level curve

Beräkning av A-ljudtrycksnivån från den oktava bandintervallen, t.ex. gasmotorer, 300 kW, 1.500 * 1/min, 1m på avgasrör.

Tabellen visar skillnaden mellan A-klassade och oklassade nivåer av en gasmotor.

Oktavband mellanfrekvens 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Sum
uppmätt ljudnivå [dB] 91 92 93 94 95 96 92 88 83 102,3
A-klassificering -39,4 -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 +1,2 +1,0 -1,1  
beräknad ljudtrycksnivå [db(A)] 51,6 65,8 76,9 85,4 91,8 96,0 93,2 89,0 81,9 99,5

 

Fördelar med mineralull

Energieffektivitet
Brandskydd
Hållbarhet